Header Ads

गौर्खा उन्नयन मञ्च द्वारा बाक्सा जिलामा HS र HSLC मा उत्तीर्ण् छात्र-छात्रीलाई सम्बर्धना


बाक्सा : गौर्खा उन्नयन मञ्च द्वारा बाक्सा जिलाको अन्तर्गत गोपीनाथपुर गाउॅमा HS र HSLC मा उत्तीर्ण् छात्र-छात्रीलाई सम्बर्धना प्रदान गर्दइ सभाको  सम्पादक पुर्ण छेत्री र सभापति रत्न नेवार द्वारा छात्र-छात्रीको लागि उत्साहदायक भाषण दिनु भयो र छात्र-छात्रीको उज्वल भविस्य कामना गर्नु हुन्छ।Powered by Blogger.